Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Μεταβλητή δύναμη + Μεταβλητή δύναμη = σταθερή ταχύτητα!

Σώμα μάζας m = 3 kg περνάει την χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο = 1 m/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκούνται ταυτόχρονα οι δύο μεταβλητές δυνάμεις F1 (οριζόντια) και F2 (κατακόρυφη) του σχήματος,  οι τιμές των οποίων μεταβάλλονται σύμφωνα με τις σχέσεις: F1 = 15 – 3x (S.I.) και F2 = 6x (S.I.), όπου x η μετατόπιση του σώματος από το σημείο Α. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου δαπέδου είναι μ = 0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2
α. Τι κίνηση κάνει το σώμα;
β. Για πόσο χρονικό διάστημα το σώμα είναι σε επαφή με το έδαφος;
γ. Ποια είναι η μέση ισχύς ...


Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου