Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Μη συντηρητική δύναμη και μια ισορροπία.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από ένα σημείο Ο ενός κεκλιμένου επιπέδου με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s και σταματά την προς τα πάνω κίνησή του στη θέση Α, όπου η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των σημείων Ο και Α είναι h=2m, όπως στο σχήμα.

i)   Να αποδείξτε ότι το σώμα παρουσιάζει τριβή με το επίπεδο.
ii)  Πόση θερμότητα παράγεται εξαιτίας της τριβής κατά την κίνηση του σώματος;
iii) Το σώμα θα ακινητοποιηθεί στη θέση Α ή θα κινηθεί ξανά προς τα κάτω;
Δίνεται ότι δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ενώ g=10m/s2.
Αλλά και σε Word.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Έργο μεταβλητής δύναμης και τριβής.

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί, στη θέση x=0, ενός οριζοντίου επιπέδου, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας μεταβλητής δύναμης F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θέση x, όπως στο διάγραμμα. Δίνεται g=10m/s2.

i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α)  Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
β)  Κατά τη μετακίνηση του σώματος το έργο της δύναμης F αυξάνεται.
γ)  Το έργο της  δύναμης υπολογίζεται από τη σχέση WF=F∙x∙συν0°.
δ)  Το έργο της τριβής υπολογίζεται από τη σχέση WΤ= Τ∙x∙συν180°.
ε)   Η ταχύτητα του σώματος συνεχώς αυξάνεται.
στ)  Η ταχύτητα του σώματος συνεχώς μειώνεται.
ζ)  Το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα στη θέση όπου F=Τ.
ii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης μέχρι τη θέση x=10m.
iii) Ποια η ταχύτητα του σώματος στη θέση x=10m;
iv) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Συντηρητικές δυνάμεις και ΑΔΜΕ. Ένα φύλλο εργασίας.

Ο σωλήνας του σχήματος βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Μια μικρή σφαίρα μπορεί να κινείται χωρίς τριβές στο εσωτερικό του σωλήνα. Σε μια στιγμή η σφαίρα ξεκινά από τη θέση Α με αρχική ταχύτητα υ0.
Πόσο είναι το έργο του βάρους στην κλειστή διαδρομή ΑΓΔΕΑ;   
 W= ………
i)   Η ταχύτητα με την οποία επιστρέφει η σφαίρα στο σημείο Α είναι:
α)  υ < υ0       β)  υ = υ0          γ) υ >υ0
ii)   Αν το έργο του βάρους στη διαδρομή ΑΓΔ είναι WΑΓΔ= +20J, πόσο θα είναι τα έργα:
α)  WΔΕΑ= …………………    β) WΑΕΔ= ………………….
iii)   Αν το σώμα μεταφερθεί από το Α  στο Δ, πότε θα παραχθεί περισσότερο έργο από το βάρος, αν ακολουθήσει:
α) τη διαδρομή  ΑΓΔ            β) τη διαδρομή ΑΕΔ             γ)  παράγεται το ίδιο έργο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.