Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Η επιτάχυνση και οι τριβές.


Στο σχήμα δίνονται δυο σώματα Α και Σ που ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή t0=0 ασκείται στο κάτω σώμα Α μια οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα. Δίνονται οι μάζες των δύο σωμάτων Α και Σ, Μ=4kg και m=1kg αντίστοιχα, ενώ οι συντελεστές τριβής τόσο μεταξύ των δύο σωμάτων, όσο και μεταξύ του Α και του εδάφους είναι μ=μs=0,2, ενώ g=10m/s2.
i) Για τη χρονική στιγμή t1=5s, αφού σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα, να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις:
Α) Το σώμα Α  δέχεται δύναμη τριβής με φορά προς τα αριστερά μέτρου 5Ν.
Β) Το σώμα Σ δέχεται δύναμη τριβής προς τα αριστερά.
ii) Για τη χρονική στιγμή t2=15s (όπου F=15Ν), να σχεδιάστε ξανά τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
iii) Να βρείτε ξανά τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα τη χρονική t3=25s.
ή

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Η δράση, η αντίδραση αλλά και η κίνηση.


 Όταν ένα παιδί  σπρώξει μια ντουλάπα Α, μάζας Μ=40kg, σε οριζόντιο επίπεδο, απαιτείται να ασκήσει οριζόντια δύναμη μέτρου τουλάχιστον 200Ν, για να μπορέσει να την μετακινήσει. Αντίθετα όταν σπρώξει μια μικρότερη ντουλάπα Β, μάζας m=20kg, με ελάχιστη δύναμη, μπορεί να την μετακινήσει.
Βάζοντας την μια ντουλάπα δίπλα στην άλλη, όπως στο 3ο σχήμα, σπρώχνει ασκώντας οριζόντια δύναμη F=100Ν.
i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε ντουλάπα, υπολογίζοντας και τα μέτρα τους.
ii)  Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=260Ν. Να υπολογιστούν ξανά τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στις δυο ντουλάπες.
iii) Να υπολογιστούν ξανά οι αντίστοιχες δυνάμεις, αν σπρώξει με οριζόντια δύναμη F2=150Ν, όπως στο 4ο σχήμα.
Δίνεται g=10m/s2 και ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης και στατικής τριβής, είναι ίσοι.
ήΣάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Δυνάμεις και δράση-αντίδραση.

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F, η οποία του ασκείται μέσω νήματος. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
 
Α)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος, για το χρονικό διάστημα 0-2s:
i)  Το σώμα παραμένει ακίνητο.
ii) Το σώμα ισορροπεί.
iii) Η δύναμη F είναι μεγαλύτερη του βάρους.
iv) Το σώμα ασκεί δύναμη στο νήμα ίση με το βάρος του.
v)  Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
Β)  Για το χρονικό διάστημα 2s-4s ισχύουν:
i)  Το σώμα έχει επιτάχυνση προς τα πάνω.
ii) Η επιτάχυνση έχει μέτρο 1m/s2.
iii) Η δύναμη F είναι σταθερή.
iv) Το σώμα ασκεί στο νήμα την αντίδραση του βάρους του.
v)  Το σώμα ασκεί στο νήμα δύναμη κατά μέτρο μικρότερη του βάρους του.
Γ) Το μέτρο της δύναμης F από 0-2s είναι .......Ν.
Δ) Το μέτρο της δύναμης F από 2s-4s είναι .......Ν.
Ε) Η μετατόπιση του σώματος από 0-4s είναι .......m.

Δίνεται g=10m/s2.
ή

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1. Σε σώμα μάζας m που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κατακόρυφη δύναμη μέτρου F1 και το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με επιτάχυνση μέτρου α = g. Αλλάζοντας την κατεύθυνση της δύναμης F1 σε οριζόντια χωρίς μεταβολή στο μέτρο της, η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί τώρα το σώμα θα έχει μέτρο:
α. α1 = g                      β. α1 = 2g                     γ. α1 = g / 2 
Να επιλέξετε την σωστή αιτιολογώντας την επιλογή σας.

 

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Η τριβή και η κίνηση.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,2. Σε μια στιγμή t0=0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή οριζόντια δύναμη, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα τη χρονική στιγμή t1=3s και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii)  Ποια χρονική στιγμή t2 θα αρχίσει το σώμα να κινείται και ποια η επιτάχυνση του σώματος τη στιγμή t3=10s.
iii)  Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-10s και να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t3=10s.
Δίνεται g=10m/s2.
ήΤετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗ

Σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται ακίνητο, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική t0 = 0 ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F1 = 10 N. Τη χρονική στιγμή t1 η δύναμη F1 παύει να ενεργεί στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται σ’ αυτό δύναμη μέτρου F2 = 2 N προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το σώμα τελικά σταματά αφού διανύσει συνολικά διάστημα S = 384 m.
α. Να βρείτε τις επιταχύνσεις του σώματος στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
β. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή t1 και τον συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος
γ. Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το κινητό σε κάθε είδους κίνηση.

 

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Πληροφορίες από το διάγραμμα ταχύτητας και η δύναμη.

image002
Ένα σώμα βάρους 100Ν, αρχίζει να ανυψώνεται από το έδαφος, με την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης F, όπως στο πρώτο σχήμα, ενώ δίπλα δίνεται το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.
Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις, ως σωστές ή λανθασμένες, δίνοντας και σύντομες επεξηγήσεις.
i) Τη στιγμή t1 το σώμα επιβραδύνεται.
ii) Τη στιγμή t2 η δύναμη έχει μέτρο F2 > Β, όπου Β το μέτρο του βάρους.
iii) Τη στιγμή t2 η δύναμη έχει μέτρο F2 < F1, όπου F1 το μέτρο της δύναμης τη στιγμή t1.
iv) Για το μέτρο της δύναμης τις στιγμές t2 και t3 ισχύει F2 < F3.
ή

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ανεβάζοντας ένα κιβώτιο ξύλα.

Ο Μήτσος, συγκάτοικος στον 3ο όροφο, αφού δεν έχει «λεφτά για πετρέλαιο», αγόρασε ξύλα για το τζάκι, τα οποία ανεβάζει τοποθετώντας τα σε κιβώτιο και τραβώντας με ένα σχοινί, ασκώντας με τον τρόπο αυτό μια κατακόρυφη δύναμη F στο κιβώτιο, το οποίο έχει βάρος 150Ν. Βρήκα την ευκαιρία και χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα, προσπάθησα να μετρήσω την ταχύτητα με την οποία ανεβάζει το κιβώτιο. Κατά την άνοδο όμως, σε μια στιγμή t2, του γλίστρησε το σχοινί, με αποτέλεσμα η ταχύτητα του κιβωτίου να μεταβάλλεται όπως στο σχήμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)  Στο χρονικό διάστημα 0-t1 η ασκούμενη δύναμη F στο κιβώτιο, μέσω του νήματος:
α) Αυξάνεται   β) μειώνεται  γ) παραμένει σταθερή.
ii)  Το μέτρο της παραπάνω  δύναμης είναι:
α) μικρότερο από 150Ν,   β) ίσο με 150Ν,  γ) μεγαλύτερο από 150Ν
iii) Αν F1 το μέτρο της δύναμης από t1-t2 και F2 το μέτρο της από t3-t4, τότε:
α) F1 < F2,  β) F1 = F2      γ) F1 > F2.
iv) Να εξετάσετε αν το χρονικό διάστημα Δt= t3-t2 μπορεί να έχει την τιμή Δt=0,1s.
v) Ποιο από τα παραπάνω διαγράμματα μπορεί να παριστά την αλγεβρική τιμή της δύναμης F, σε συνάρτηση με το χρόνο;
Δίνεται g=10m/s2.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή


Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.


Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, με σταθερή επιτάχυνση και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)   Πόση είναι η μετατόπιση του κινητού από 0-5s και πόση από 0-10s;
ii)  Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα του κινητού και η επιτάχυνσή του.
iii) Να γίνουν τα διαγράμματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
ή

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ένα κινητό την χρονική στιγμή t0 = 0 βρίσκεται ακίνητο στην αρχή των αξόνων. Η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.
α. να βρείτε ποια χρονική στιγμή t2 θα μηδενιστεί η ταχύτητα του
β.  ποια χρονική στιγμή t3 θα αποκτήσει ταχύτητα  υ3 = –υ1  και ποια η θέση που συμβαίνει αυτό;
γ. ποια χρονική στιγμή t4 περνά από την αρχή των αξόνων;

 

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση σώματος που βάλλεται κατακόρυφα με άλλο που αφήνεται να πέσειΣώμα Σ1 εκτοξεύεται κατακόρυφα από σημείο Α του εδάφους τη χρονική στιγμή to = 0, με αρχική ταχύτητα μέτρου υο =10 m/s. Την ίδια στιγμή, από σημείο Β της κατακόρυφης που περνάει από το Α, αφήνεται να πέσει ελεύθερα δεύτερο σώμα Σ2. Η απόσταση ΑΒ είναι Η = 80 m.
1) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις θέσης των δύο σωμάτων, χρησιμοποιώντας ως αρχή του y άξονα το σημείο Α και θετική φορά την προς τα επάνω.
2) Ποιά χρονική στιγμή θα επιστρέψει στο έδαφος το Σ1 και σε ποιο μέγιστο ύψος θα φτάσει;
3) Να εξετάσετε αν τα δύο σώματα θα συναντηθούν προτού να πέσουν στο έδαφος.
4) Αν όχι, να βρείτε το ελάχιστο μέτρο της αρχικής ταχύτητας υο ώστε να γίνει η συνάντηση.
5) Αν η αρχική ταχύτητα του Σ1 έχει τώρα μέτρο υοʹ = 40 m/s, ποιά είναι η νέα εξίσωση θέσης του και σε ποιό ύψος θα συναντηθούν;
6) Να απεικονίσετε σε συνάρτηση με το χρόνο σε κοινό διάγραμμα τις εξισώσεις κίνησης των δύο σωμάτων στις περιπτώσεις των ερωτημάτων (1) και (5).
(Δίνεται: g = 10 m/s²)

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Αυτοκίνητο (Α) που κινείται με ταχύτητα μέτρου 108km/h, βρίσκει μπροστά του,  στην ίδια διεύθυνση κίνησης, άλλο αυτοκίνητο (Β) που απέχει 75 m  και κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με σταθερή  ταχύτητα μέτρου  54km/h.
Α. Πόση επιβράδυνση πρέπει να αναπτύξουν τα φρένα του αυτοκινήτου (Α), ώστε  να αποφευχθεί η σύγκρουση;
Β. Πόση απόσταση διανύει το  αυτοκίνητο (Α) σ’ αυτό το χρονικό διάστημα;
Γ. Να  αποδώσετε  σε  κοινό διάγραμμα ( υ – t) τις χρονικές εξισώσεις των ταχυτήτων των κινητών από τη στιγμή που το πρώτο αρχίζει να επιβραδύνεται με την ελάχιστη δυνατή επιτάχυνση ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, μέχρι τη στιγμή που τα κινητά αποκτούν κοινή ταχύτητα.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

1. Τα τρία αυτοκινητάκια αμελητέων διαστάσεων (υλικά σημεία) ίσης μάζας, τα Α, Β, Γ κινούνται σε παράλληλες λωρίδες. Το Β ισαπέχει από τα Α και Γ. Ξεκινούν και τα τρία αυτοκινητάκια κινούνται συνέχεια σε παράλληλες διευθύνσεις με την επίδραση σταθερών (διαφορετικών για το καθένα) και ομόρροπων δυνάμεων. Αν τα τρία αυτοκινητάκια παραμένουν συνεχώς συνευθειακά να βρεθούν:

α. Το μέτρο της επιτάχυνσης του Β σε συνάρτηση με τα μέτρα των επιταχύνσεων των Α και Γ και

β. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο Β σε σχέση με τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στα Α και Γ.

γ. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο Β σε σχέση με τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στα Α και Γ, αν η σχέση μαζών είναι: mA/mB/mΓ = π/ρ/σ.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 2

1. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων για δύο κινητά (το Α και το Β) που κινούνται ευθύγραμμα. Αν το κινητό Α την στιγμή της εκκίνησης του προηγείται του Β κατά d = 0,5υοto, τότε την χρονική στιγμή t = 2to:
α. το Α προηγείται του Β
β. το Β προηγείται του Α
γ. τα δύο κινητά συναντιούνται
Να επιλέξετε την σωστή σχέση αιτιολογώντας την απάντηση σας.
 

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 1

1. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις γραφικές παραστάσεις για τις θέσεις δύο κινητών. Από την στιγμή που αρχίζει να κινείται και το κινητό Β με ταχύτητα μέτρου υ2.
Η σχέση που συνδέει τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών είναι:
α. υ1 = υ2                     β. υ1 = 2υ2                   
γ. υ1 = 3υ2                   δ. υ1 = 1,5υ2
Να επιλέξετε την σωστή σχέση αιτιολογώντας την απάντηση σας.
Λύση
 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ξεκίνησαν ταυτόχρονα και ξανασυναντιούνται.


Δύο κινητά Α και Β, ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου και κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα Α έχει αρχική ταχύτητα 40m/s και επιτάχυνση σταθερού μέτρου 2m/s2 και αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα, ενώ το Β έχει αρχική ταχύτητα 10m/s και επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης και σταθερού μέτρου 1m/s2.
Να υπολογιστούν:
i)  Η χρονική διάρκεια της κίνησής τους μέχρι τη συνάντησή τους
ii) Τα μέτρα των ταχυτήτων τους κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους.
iii) Την απόσταση που διήνυσαν μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους.
iv) Να παρασταθούν στο ίδιο διάγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης:
 α) οι ταχύτητες (οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων)  των δύο κινητών.
 β) οι θέσεις τους
ή

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 2

Κινητό περνά τη χρονική στιγμή t0 = 0s από ένα σημείο Α (x0 = 0) με ταχύτητα υ0 = 8 m/s. Το κινητό πραγματοποιεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μέχρι τη χρονική στιγμή t1 = 4s και στη συνέχεια επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή t2 = 10 s το κινητό έχει μετατοπιστεί συνολικά Δx = 116 m και αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση για χρόνο 4 s, μέχρι η ταχύτητά του να μειωθεί στο 1/5 της ταχύτητας που είχε τη χρονική στιγμή t2. Να βρείτε:
 

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Εξισώσεις κίνησης και διασταύρωση κινητών.

Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο κινούνται μια μοτοσυκλέτα και ένα αυτοκίνητο και σε μια στιγμή (t0=0) έχουν ταχύτητες μέτρων υ01=4m/s και υ02=12m/s, όπως στο σχήμα.
Και τα δύο οχήματα έχουν επιταχύνσεις με κατεύθυνση προς τα δεξιά, με το ίδιο μέτρο α=2m/s2. Τη στιγμή που σταματά το αυτοκίνητο η μοτοσυκλέτα βρίσκεται ακριβώς  δίπλα του. Παίρνοντας την αρχική θέση της μοτοσυκλέτας ως αρχή του άξονα x και την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική:
i) Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης κάθε οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
ii) Ποια χρονική στιγμή πραγματοποιείται η συνάντησή τους;
iii) Να γίνουν τα διαγράμματα, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης:
 α) της ταχύτητας κάθε οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο διάγραμμα.
 β) της θέσης κάθε οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο διάγραμμα.
ή

Μία λεπτομερής και τυπική προσέγγιση στη Θεωρία των Ευθύγραμμων ΚινήσεωνΊσως λίγο υπερβολικά τυπική προσέγγιση... ΚΛΙΚ ΕΔΩ >>>>>

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.


Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούνται δύο αυτοκίνητα Α και Β και στο διάγραμμα δίνονται οι θέσεις τους σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου τη στιγμή t1 τα δύο οχήματα βρίσκονται στην ίδια θέση x1.
i) Περισσότερο μετατοπίσθηκε στο χρονικό διάστημα 0-t1 το αυτοκίνητο:
α)  Α           β)  Β       γ) μετατοπίσθηκαν εξίσου
ii) Μεγαλύτερη μέση ταχύτητα στο διάστημα 0-t1 είχε το αυτοκίνητο:
α)  Α         β)  Β        γ) τα δυο αυτοκίνητα είχαν ίσες μέσες ταχύτητες
iii)  Ποιο αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη ταχύτητα τη στιγμή t1;
iv) Τη στιγμή t1 το Α αυτοκίνητο φρενάρει και μετά από λίγο σταματά. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά συνολικά τη θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ήΤετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Δύο μεταβαλλόμενες κινήσεις.

Από ένα σημείο Ο, ενός ευθύγραμμου δρόμου, σε μια στιγμή (t0=0) περνάνε δύο αυτοκίνητα Α και Β έχοντας ταχύτητες 10m/s και 30m/s, αντίστοιχα, με κατεύθυνση προς τα δεξιά, έχοντας και επιταχύνσεις σταθερού μέτρου 2m/s2 και με κατευθύνσεις το Α προς τα δεξιά και το Β προς τα αριστερά.
i)  Να υπολογίστε τις ταχύτητες και τις θέσεις των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t1=3s.
ii) Ποια χρονική στιγμή τα δύο αυτοκίνητα έχουν ίσες ταχύτητες; Πόση είναι η απόσταση μεταξύ τους τη στιγμή αυτή;
iii) Ποια χρονική στιγμή, θα βρεθούν ξανά το ένα δίπλα στο άλλο; Ποιες οι ταχύτητες των δύο αυτοκινήτων τη στιγμή αυτή;
iv) Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει το Β αυτοκίνητο:
 α) της ταχύτητας κάθε αυτοκινήτου.
 β)  της θέσης κάθε αυτοκινήτου.
ή

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

Αυτοκίνητο κινείται την χρονική στιγμή t0 = 0, ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ1 = 10 m/s ως την χρονική στιγμή t1 = 10 s, στη συνέχεια επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α2 = 2 m/s2 μέχρι την χρονική στιγμή t2 = 30 s και τέλος επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α3 = 5 m/s2 μέχρι την χρονική στιγμή t3 που σταματά.
α. να βρείτε την συνολική ....

 

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε τις γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων δύο κινητών Α και Β. Οι αρχικές θέσεις είναι x01 = 5 m και x02 = 1 m, αντίστοιχα.
α. Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης του κάθε κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
β. Να βρείτε το διάστημα που έχει διανύσει κάθε κινητό από την έναρξη της κίνησης του έως την χρονική στιγμή t = 5 s.
γ. Ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του κινητού Β είναι διπλάσια απ’ αυτή του κινητού Α;
δ. Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά συναντιούνται;
ε. Να γίνουν τα διαγράμματα θέσης χρόνου και διαστήματος χρόνου από την χρονική στιγμή t0 = 0, ως την στιγμή της συνάντησης.
 

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…

1)  Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραμμα φαίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Με βάση πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις:
i) Τη χρονική στιγμή  t2 η ταχύτητα του κινητού είναι:   
  α) Μηδέν,      β) Θετική,      γ) Αρνητική.  
ii) Τη χρονική στιγμή  t4  η ταχύτητα του κινητού είναι:  
  α) Μηδέν,      β) Θετική,      γ) Αρνητική.  
iii) Τη χρονική στιγμή  t1 το σώμα έχει ταχύτητα:
  α) Μέγιστη,    β) Μηδέν,      γ) Θετική.     
iv) Από την θέση x=5m το κινητό περνάει:       
  α) Μία φορά,  β) Δύο φορές, γ) Τρεις φορές.       
v)  Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Το σώμα τελικά σταματά στην αρχή Ο των αξόνων.
β) Η μετατόπιση του σώματος από t=0 έως τη στιγμή t3 είναι ίση με -25m.
γ) Το διάστημα που διανύει το σώμα από t=0 έως τη στιγμή t3 είναι ίση με +25m.
δ) Στο χρονικό διάστημα t5-t6 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
ε) Στο χρονικό διάστημα t5-t6 το σώμα δεν κινείται.
Δείτε τη συνέχεια:
ήΠέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ

Ο κύριος Διονύσης που έχει βγει στην σύνταξη, σηκώνεται κάθε πρωί να πιει το καφεδάκι του και μετά πάει στο περίπτερο να αγοράσει την εφημερίδα του. Μιλάει λίγο με τον περιπτερά και εκείνη τη στιγμή αρχίζει να βρέχει οπότε επιστρέφει σπίτι του επιταχυνόμενος. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η ταχύτητα του Διονύση σε συνάρτηση με το χρόνο, από την στιγμή που έφυγε από το σπίτι του έως την επιστροφή του σ’ αυτό.
α. πόσο απέχει το σπίτι του Διονύση από το περίπτερο αν θεωρηθεί ότι και τα δύο βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου;
β.

 

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ-ΧΡΟΝΟΥ

Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα.

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα και σε μια στιγμή t1 αρχίζει να φρενάρει μειώνοντας την ταχύτητά του. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφει σωστά τη θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο;

ήΤρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Η κίνηση και τα διαγράμματα θέσεις.

Ένας άνθρωπος ξεκινά από το σπίτι του και πηγαίνει στο διπλανό περίπτερο, όπου αγοράζει την εφημερίδα του και στη συνέχεια επιστρέφει περπατώντας λίγο πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση κινείται με σταθερή ταχύτητα, ενώ η κίνηση πραγματοποιείται σε ευθύ δρόμο.  Ζητήσαμε από οκτώ μαθητές να σχεδιάσουν διαγράμματα θέσης-χρόνου για την κίνηση του ανθρώπου και μας έδωσαν τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις.

i) Ποιοι μαθητές σχεδίασαν σωστά διαγράμματα;
ii) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων.

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η θέση τριών σωμάτων, τα οποία κινούνται ευθύγραμμα, στον ίδιο δρόμο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Με βάση πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε μελετώντας το διάγραμμα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Ποιο σώμα μετακινήθηκε περισσότερο στο χρονικό διάστημα 0-t1;
ii) Τι κίνηση πραγματοποιεί το Γ σώμα;
iii) Περιγράψτε την κίνηση του σώματος Α.
iv) Τη στιγμή t1 μεγαλύτερη κατά μέτρο ταχύτητα έχει το σώμα:
 α) Α,    β) Β,   γ) Γ,  δ) έχουν ίσες ταχύτητες και τα τρία σώματα.
v) Μεγαλύτερη μέση ταχύτητα (κατά μέτρο) στο χρονικό διάστημα 0-t1 έχει το σώμα:
α) Α,     β) Β,   γ) Γ,  δ) έχουν ίσου μέτρου μέσες ταχύτητες και τα τρία σώματα.
ή


Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Δυο παιδιά περπατούν...

Δυο παιδιά Α και Β, στέκονται σε απόσταση d=(ΚΛ)=190m, σε ευθύγραμμο δρόμο. Σε μια στιγμή το πρώτο παιδί Α αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2m/s προς το Β. Μετά από 5s, ξεκινά και το παιδί Β να κινείται προς το Α, με σταθερή ταχύτητα μέτρου 1,6m/s. Τη στιγμή της συνάντησής τους, σταματούν για χρονικό διάστημα 10s, ανταλλάσσοντας κάποιες κουβέντες και μετά συνεχίζουν την πορεία τους.
Θεωρώντας αρχή μέτρησης των αποστάσεων, την αρχική θέση του Α παιδιού (σημείο Κ) και θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση, ζητούνται:
i) Να βρείτε τις εξισώσεις κίνησης κάθε παιδιού, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης.
ii) Ποια χρονική στιγμή και σε πόση απόσταση από το σημείο Κ θα συναντηθούν τα παιδιά;
iii) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της θέσης κάθε παιδιού, σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο διάγραμμα, μέχρι που το Α παιδί να φτάσει στο σημείο Λ.
ή