Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι; 2.

2. Μη λείο επίπεδο.
Ένα σώμα Σ, μάζας 2Μ ηρεμεί πάνω σε μια  δοκό Δ, μάζας Μ, η οποία είναι ακίνητη σε οριζόντιο επίπεδο.  Σε μια στιγμή ασκούμε στο πάνω σώμα Σ μια οριζόντια  δύναμη με μέτρο F=0,6Μg.
Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν, να σχεδιάστε πρώτα σε διαφορετικά σχήματα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ και  στη δοκό και στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
1)  Αν η δοκός παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2, ενώ δεν εμφανίζεται τριβή μεταξύ σώματος Σ και δοκού τότε:
 i) Το σώμα Σ θα επιταχυνθεί, ενώ η δοκός θα παραμείνει ακίνητη.
 ii) Και τα δυο σώματα θα μείνουν ακίνητα.
 iii) Το Σ θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά, παρασύροντας στην κίνησή του και τη δοκό.
2)  Αν ο συντελεστής τριβής, τόσο μεταξύ του σώματος Σ και της δοκού, όσο και μεταξύ δοκού και δαπέδου έχει τιμή μ=0,2 (μs=μ=0,2):
i) Τα σώματα θα επιταχυνθούν μαζί προς τα δεξιά σαν ένα σώμα.
ii) Το Σ σώμα θα δεχτεί δύναμη τριβής από τη δοκό, με φορά προς τα αριστερά.
iii) Η δοκός θα δεχτεί δύναμη τριβής από το σώμα Σ με φορά προς τα αριστερά.
iv) Η επιτάχυνση του σώματος Σ έχει τιμή α1=0,2g.
v) Η τριβή που δέχεται το κάτω σώμα Β από το δάπεδο έχει μέτρο:
α) Τ2=0,2Μg,     β) Τ2=0,4Μg,    γ)  Τ2=0,6Μg
ή
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι;

1. Λείο επίπεδο.
Ένα σώμα Σ, μάζας 2Μ ηρεμεί πάνω σε μια  δοκό Δ, μάζας Μ, η οποία είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο επίπεδο.  Σε μια στιγμή ασκούμε στο πάνω σώμα Σ μια οριζόντια  δύναμη με μέτρο F=0,9Μg.
Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν, να σχεδιάστε πρώτα σε διαφορετικά σχήματα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ και  στη δοκό και στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
1) Αν δεν εμφανίζονται τριβές μεταξύ του σώματος (Σ) και της δοκού (Δ).
i) Το  σώμα (Σ)  θα επιταχυνθεί, ενώ η δοκός θα παραμείνει ακίνητη.
ii) Το  σώμα (Σ)  θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά, παρασύροντας στην κίνησή του και τη  δοκό.
2) Αν αναπτύσσεται τριβή μεταξύ σώματος και  σανίδας με συντελεστής τριβής μ=0,5:
i)  Το (Σ) σώμα θα δεχτεί δύναμη τριβής από τη δοκό, με φορά προς τα αριστερά.
ii) Η δοκός θα δεχτεί δύναμη τριβής από το σώμα (Σ) με φορά προς τα αριστερά.
iii) Το σώμα (Σ) θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά μαζί με τη δοκό με επιτάχυνση α=0,3g.
iv) Η τριβή που δέχεται το σώμα (Σ) από τη δοκό έχει μέτρο:
α) Τ1=0,3Μg,   β) Τ1=0,4Μg,   γ)  Τ1=0,5Μg.
3)  Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ (Σ) και δοκού έχει τιμή μ=0,1, ενώ το σώμα (Σ) είχε μάζα Μ και η δοκός 2Μ, τότε:
i) Το σώμα (Σ) θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά μαζί με τη δοκό με επιτάχυνση α=0,3g.
ii) Το σώμα (Σ) θα αποκτήσει επιτάχυνση με μέτρο:
α) α1=0,1g,  β) α1=0,3g,  γ) α1=0,7g,  δ) α1=0,9g.
iii) Η δοκός (Δ) θα αποκτήσει επιτάχυνση:
α) α1=0,1g,  β) α1=0,3g,  γ) α1=0,7g,  δ) α1=0,9g.
ήΤρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Δυο δυνάμεις και η κίνηση του σώματος.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στην κορυφή ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή δέχεται τις οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8.
i) Αν F1=6Ν και F2=10Ν:
 Α)  το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση:
α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ.
 Β) Αν το σώμα έφτανε στο Α με ταχύτητα υο, όπως στο δεύτερο σχήμα και δεχόταν τις παραπάνω δυνάμεις, τότε:
 α) θα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
 β) Η κίνηση του σώματος δεν θα είναι ευθύγραμμη.
ii) Αν F1=7Ν και F2=5Ν ενώ υ=0, το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση:
α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ.
iii) Το σώμα φτάνει στην κορυφή Α με ταχύτητα υο και στη θέση αυτή, ασκούνται πάνω του οι δυνάμεις του τρίτου σχήματος.
Να περιγράψετε την παραπέρα κίνηση του σώματος, αν:
  F1=14Ν, F2=10Ν, F3=8√2Νκαι ημφ=συνφ=√2/2.
ή
Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Μια κίνηση σε δύο επίπεδα.


Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (Α) στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=2s να φτάσει στο σημείο Κ και να περάσει σε δεύτερο οριζόντιο επίπεδο (Β). Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος στα τέσσερα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής του, όταν δέχεται την επίδραση της δύναμης F.
i)   Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος στην κίνησή του στο λείο επίπεδο (Α) καθώς και την απόσταση του σημείου Κ από την αρχική θέση του Ο.
ii) Πόσο απέχει το σώμα από το σημείο Ο τη στιγμή t2=4s;
iii) Να βρείτε την τριβή που δέχεται το σώμα από το επίπεδο Β, καθώς και το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
iv) Τη στιγμή t2=4s, αλλάζει το μέτρο της ασκούμενης δύναμης παίρνοντας την τιμή F1=1Ν. Πόσο θα απέχει το σώμα από την αρχική θέση Ο τη χρονική στιγμή t3=6s;
Δίνεται g=10m/s2.
ή