Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε την ταχύτητα ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κατά διαστήματα. Με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε από το διπλανό διάγραμμα να βρεθούν:
α. Η συνολική μετατόπιση (αλγεβρική τιμή).
β. Το συνολικό διάστημα.
γ. Η μέση ταχύτητα.
δ. Να γίνουν τα διαγράμματα s = f(t), Δx = f(t) και x = f(t) αν x0 = –10 m.


Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση.

Ένα σώμα ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0 από το σημείο Α του σχήματος, φτάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t1 =3s και επιστρέφοντας περνά από το σημείο Γ την χρονική στιγμή t2 =8s.
i) Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο.
Το σώμα ξεκίνησε την κίνησή του από τη θέση ………..m, έφτασε στο σημείο Β στη θέση ………m, έχοντας μετατοπιστεί κατά Δx=………. Στη συνέχεια το σώμα φτάνει στο σημείο Γ, αφού κινήθηκε για χρονικό διάστημα ……… στη θέση ……. διανύοντας απόσταση ……. και μετατοπιζόμενο κατά Δx= ……
ii) Να βρείτε την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης και το διάστημα που διανύει το σώμα στα χρονικά διαστήματα:
α) Από 0-3s   β)  Από 3s-8s  γ)  Από 0-8s.
ή

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ένα επαναληπτικό ΣταυρόλεξοΟριζόντια

1.   Είναι και οι ομόρροπες και οι αντίρροπες.
5.   Αυτή η δύναμη αντιστέκεται πάντα στην ολίσθηση.
7.   Το βάρος ενός σώματος είναι........................ στη Γη από ότι στη Σελήνη.
10.  Είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας.
11.  Είναι στην ΕΟΚ σταθερή.
12.  Όταν ένα σώμα κινείται έχει τέτοια ενέργεια.
13.  Μας χρειάζεται για να ξέρουμε που βρίσκεται ένα αντικείμενο

Κατακόρυφα

2.   Δεν εξαρτάται από τη διαδρομή.
3.   Είναι και η ταχύτητα τέτοιο μέγεθος
4.   Έχει τέτοια ενέργεια λόγω θέσης.
6.   Ισούται με το μήκος της τροχιάς.
8.   Τρίτος νόμος του Νεύτωνα λέγεται και νόμος δράσης …………...
9.   Είναι και αυτό διανυσματικό μέγεθος.