Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση στο επίπεδο. Ένα test.

Ένα σώμα Σ μάζας 10kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Κάποια στιγμή t=0,  ένας άνθρωπος του ασκεί μέσω νήματος μια δύναμη μέτρου F=10Ν, όπως στο σχήμα, όπου για τη γωνία θ δίνονται  ημθ= 0,6  και συνθ= 0,8 ενώ g=10m/s2.
i)  Αναλύστε το δύναμη F, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες  της πάνω στους άξονες x και y. Βρείτε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
Μονάδες 4
ii)  Να υπολογίστε την δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα Σ καθώς και την επιτάχυνση του σώματος.
Μονάδες 6
iii)  Να συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
Η αντίδραση της δύναμης F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώμα Σ, μέσω του νήματος, ασκείται  στ…….………………. και έχει μέτρο ……….. Ν.    
Η αντίδραση της δύναμης
Ν ασκείται στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα ………………… 
 Μονάδες 2
iv)  Τη χρονική στιγμή t1=5s, ο άνθρωπος παύει να τραβάει το σώμα.
α) Βρείτε την ταχύτητα του  σώματος τη στιγμή αυτή
β) Υπολογίστε την απόσταση του σώματος από την αρχική του θέση τη χρονική στιγμή t2=8s;
Μονάδες 3+5=8

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ανάλυση – Σύνθεση δυνάμεων.

Σε ένα σώμα μάζας 6,5kg το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, κάποια στιγμή t0=0, ασκούνται τρεις οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=7Ν, F2=10√2Ν και F3=5Ν, όπως στο σχήμα, όπου φ=45°, ενώ για τη γωνία θ, ημθ=0,6 και συνθ=0,8.
i)  Να αναλύσετε τις δυνάμεις πάνω στους δύο κάθετους άξονες x και y του σχήματος.
ii)  Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε άξονα.
iii) Να βρεθεί η συνισταμένη των τριών δυνάμεων.
iv) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t=4s.

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Δυνάμεις και Κίνηση.

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg είναι ακίνητο στο κέντρο Ο, ενός γηπέδου με πλευρές (ΑΒ) =80m και (ΒΓ) =60m. Για t=0 δέχεται την επίδραση τριών σταθερών δυνάμεων με μέτρα F1 =10Ν, F2=20Ν και F3= 24Ν, όπως στο σχήμα, όπου η F3 έχει διεύθυνση παράλληλη στην πλευρά ΑΒ.

Σε πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα θα βγει από το γήπεδο;

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τρίτος νόμος του Νεύτωνα, αντίδραση επιπέδου. Φύλλο εργασίας.

Ένα σώμα βάρους 20Ν ηρεμεί πάνω σε ένα τραπέζι, όπως στο σχήμα.
i)       Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του.
ii)     Να υπολογιστούν τα μέτρα των δυνάμεων.
iii)    Δυνάμεις από επαφή είναι …………… ενώ από απόσταση ……………….
iv)   Ασκεί δύναμη το σώμα Σ στο τραπέζι; Αν ναι γιατί;
....................................
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Ελεύθερη πτώση-Κατακόρυφη βολή. Ένα test.

1)       Από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s. Πάρτε έναν κατακόρυφο άξονα yy΄, θέστε το μηδέν στο έδαφος και θετική φορά προς τα πάνω.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
i)       Για την κίνηση του σώματος ισχύουν οι εξισώσεις:
υ= ……………………    και    y= ……………………………….
ii)      Να βρεθεί η ταχύτητα και η θέση του σώματος τις χρονικές στιγμές:
α)  t1=1s       και   β) t2=3s
iii)    Μετά πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα επιστρέφει στο έδαφος;
iv)   Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το σώμα σε τρεις θέσεις. Η Α θέση κατά την άνοδο, η Β όταν το σώμα βρίσκεται στο μέγιστο ύψος, ενώ στη θέση Γ, το σώμα κατεβαίνει. Και στις τρεις αυτές θέσει να σχεδιάστε την επιτάχυνση και την ταχύτητα του σώματος.
Μονάδες 10+40+20+30=100

2)       Από το μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας εκτοξεύεται για t=0, κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s. Πάρτε έναν κατακόρυφο άξονα yy΄, θέστε το μηδέν στο σημείο εκτόξευσης και θετική φορά προς τα πάνω.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
i)       Για την κίνηση του σώματος ισχύουν οι εξισώσεις:
υ= ……………………    και    y= ……………………………….
ii)      Να βρεθεί σε πόσο χρόνο το σώμα θα σταματήσει να κινείται προς τα πάνω και το μέγιστο ύψος από το σημείο εκτόξευσης, στο οποίο θα φτάσει.
iii)    Αν το σώμα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1=3s, να βρεθούν:
α)  Η ταχύτητα με την οποία το σώμα φτάνει στο έδαφος.
β)  Το ύψος από το έδαφος του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η εκτόξευση;
Μονάδες 10+40+20+30=100