Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική Α΄Λυκείου.2012


Δυο σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα αφήνονται να κινηθούν σε λείο κεκλιμένο επίπεδο από ύψη 2h και h αντίστοιχα, όπως στο σχήμα.
 i) Στη βάση του επιπέδου θα φτάσει με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια:
α) Το σώμα Α,         
 β) Το σώμα Β
 γ) Θα φτάσουν με ίσες κινητικές ενέργειες.
ii)  Μεγαλύτερη ταχύτητα  θα αποκτήσει:
α) Το σώμα Α,  β) Το σώμα Β, γ) θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα.
Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
Δείτε όλο το  διαγώνισμα από εδώ.

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Δυο σώματα σε λείο και μη επίπεδο.


Τα σώματα Α και Β με μάζες m1=3kg και m2=2kg αντίστοιχα ηρεμούν όπως στο σχήμα, το Α σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβές μ=μs=0,6, το δε Β σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στη θέση αυτή το ελατήριο, σταθεράς k=40Ν/m, έχει επιμήκυνση Δℓ=0,4m.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Ποια η αρχική επιτάχυνση κάθε σώματος;
iii) Να βρεθεί η τριβή που ασκείται στο Α σώμα, τη στιγμή που το Β σώμα έχει μετακινηθεί κατά 50cm προς τα αριστερά (χωρίς να έχει περάσει στο τραχύ επίπεδο).
Δίνεται g=10m/s2.

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος;

Δυο παιδιά ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β) θέλουν να μετακινήσουν ένα πολύ βαρύ κιβώτιο σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,4. Δένουν γύρω του ένα σχοινί και ο (Α) προτείνει να το τραβήξουν οριζόντια, ενώ ο (Β) να το τραβήξουν πλάγια υπό γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Ποια είναι η καλύτερη λύση;  Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Μια ερώτηση τριβής, καθημερινής εφαρμογής.


Το κοριτσάκι του σχήματος βάρους 400Ν μετακινεί με σταθερή ταχύτητα ένα κιβώτιο βάρους 500Ν σε οριζόντιο επίπεδο, σπρώχνοντάς το με δύναμη F. Δίνεται ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης ταυτίζονται με τους αντίστοιχους της οριακής στατικής τριβής:
i)   Να σχεδιάστε στην κόλλα σας, σε χωριστά σχήματα, τις  δυνάμεις που ασκούνται:
α) στο κιβώτιο και β) στο κοριτσάκι.
ii)  Μεγαλύτερη τριβή από το έδαφος ασκείται:
α) στο κιβώτιο        β) στο κοριτσάκι       γ) ασκούνται τριβές ίσου μέτρου.
iii) Μεγαλύτερο συντελεστή τριβής ολίσθησης με το έδαφος παρουσιάζει:
α) το κιβώτιο  β) το κοριτσάκι            γ) παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Κίνηση με μεταβλητή δύναμη.


Σώμα μάζας Μ=2Κg κινείται με αρχική ταχύτητα υ0=√2 m/s  βρίσκεται την χρονική στιγμή t=0 στην θέση x=0 πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4.Eκείνη τη στιγμή ασκείται πάνω στο σώμα οριζόντια δύναμη F της μορφής F=10-x (SI) ομόρροπη της αρχικής ταχύτητας υ0.Nα βρεθούν :
Α) Η θέση που το σώμα θα έχει τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης
Β) Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης
Γ) Η γραφική παράσταση της δύναμης F σαν συνάρτηση της θέσης του σώματος.

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ποια η συνολική μετατόπιση, όταν αλλάζει η δύναμη.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,4, στην θέση Α. Σε μια στιγμή (t=0) δέχεται την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F1=12Ν, μέχρι να φτάσει στη θέση Β, όπου (ΑΒ)=16m. Στη θέση αυτή η δύναμη μειώνεται  ώστε να έχει πλέον σταθερό μέτρο F2=6Ν, μέχρι να φτάσει στη θέση Γ, όπου και σταματά. Να βρεθούν:
i)   Η επιτάχυνση του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Β.
ii)  Η ταχύτητα του σώματος στη θέση Β.
iii) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κινήθηκε το σώμα.
iv) Η απόσταση (ΑΓ).
Δίνεται g=10m/s2.