Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Παγκόσμια έλξη.

Στο σχήμα δίνεται ένα σώμα στις θέσεις Α και Γ πάνω στην επιφάνεια της Γης, την οποία θεωρούμε ομογενή σφαίρα.
α) Σχεδιάστε την δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη.
γ) Γιατί δεν «πέφτει» το σώμα στη θέση Γ;
Απάντηση:

Πώς θα εφαρμόζατε τον νόμο δράσης αντίδρασης;

Τρία βιβλία με βάρη 1Ν, 4Ν, 6Ν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο (η σειρά είναι από το πάνω στο κάτω).

i) Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μεσαίο βιβλίο είναι:
α. 1Ν προς τα κάτω.
β. 1Ν προς τα πάνω.
γ. 6Ν προς τα κάτω.
δ. 3Ν προς τα πάνω.
ε. μηδέν
ii) Η δύναμη που ασκεί το μεσαίο βιβλίο στο επάνω είναι:
α. 1Ν προς τα πάνω.
β. 4Ν προς τα κάτω.
γ. 5Ν προς τα κάτω.
δ. Την αντίδραση του βάρους του.
ε. 3Ν προς τα πάνω.
iii) Η δύναμη που ασκεί το κάτω βιβλίο στο μεσαίο είναι:
α. Η αντίδραση του βάρους του.
β. 6Ν προς τα πάνω.
γ. 5Ν προς τα πάνω.
δ. 3Ν προς τα πάνω.
ε. 2Ν προς τα πάνω.
iv) Το κάτω βιβλίο δέχεται τις δυνάμεις:
α) Το βάρος του, το βάρος του μεσαίου, αλλά και το βάρος του επάνω.
β) Το βάρος του, το βάρος του μεσαίου και μια δύναμη από το έδαφος.
γ) Το βάρος του, μια δύναμη από το μεσαίο μεγαλύτερη από 4Ν και την αντίδραση του βάρους του από το έδαφος.
δ) Το βάρος του, μια δύναμη από το μεσαίο βιβλίο με φορά προς τα κάτω και μια δύναμη από το έδαφος , με φορά προς τα πάνω και μέτρο μεγαλύτερο από 10Ν.

Κίνηση συστήματος σωμάτων.


Τα σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, είναι κολλημένα στο έδαφος. Για t=0 ασκούμε στο σώμα Α μια κατακόρυφη δύναμη F=36Ν. Τη χρονική στιγμή t1=5s το σώμα Β αποσπάται και τα δύο σώματα κινούνται ανεξάρτητα.
1) Από 0-5s:
α) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=12m/s2.
β) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α=10m/s2.
γ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με επιτάχυνση α= 2m/s2.
δ) Τα σώματα κινούνται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα.

2) Ποια η ταχύτητα των σωμάτων τη στιγμή που αποσπάται το σώμα Β και σε ποιο ύψος βρίσκονται;
3) Το σώμα Β μετά την αποκόλλησή του:
α) θα κινηθεί προς τα κάτω με επιτάχυνση g.
β) θα κινηθεί προς τα κάτω εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
γ) το σώμα Β θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για 1sec ακόμη.
4) Πόσο απέχουν τα δύο σώματα μεταξύ τους τη χρονική στιγμή t2=8s;
5) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δίνει το ύψος από το έδαφος του σώματος Β;

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Μεταβολή της ορμής και δύναμη.

Σε ένα τζάμι ρίχνουμε μια ξεφούσκωτη μπάλα Α με ταχύτητα υ0. Μετά την κρούση η μπάλα πέφτει κατακόρυφα, χωρίς αρχική ταχύτητα.
Στο ίδιο τζάμι ρίχνουμε μια δεύτερη όμοια μπάλα Β, η οποία είναι όμως φουσκωμένη. Μετά την κρούση η μπάλα επιστρέφει με ταχύτητα υ1, όπως στο σχήμα.

Αν το χρονικό διάστημα που οι μπάλες είναι σε επαφή με το τζάμι είναι το ίδιο, σε ποια περίπτωση κινδυνεύει να σπάσει το τζάμι;


ΑΔΜΕ και Κεντρομόλος δύναμη.

Από το σημείο Α του λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου του σχήματος, αφήνεται να κινηθεί μικρή σφαίρα μάζας 0,2kg. Αν η ακτίνα του τεταρτοκυκλίου R=0,8m:

i) Με πόση ταχύτητα διέρχεται από το σημείο Δ;

ii) Υπολογίστε την κάθετη αντίδραση που δέχεται η σφαίρα από την επιφάνεια στη θέση Δ. Δίνεται: g=10m/s2.

Απάντηση:

Έργο και Ενέργεια.

Ένας εργάτης σπρώχνει ένα κιβώτιο σε οριζόντιο δάπεδο με το όποιο παρουσιάζει τριβή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, και ποιες λανθασμένες;

i) Το έργο της τριβής είναι ίσο με την παραγόμενη θερμική ενέργεια.

ii) Το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης είναι ίσο με την κινητική ενέργεια του κιβώτιου.

iii) Η αύξηση της κινητικής ενέργειας είναι ίση με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων.

iv) Το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων είναι ίσο με την παραγόμενη θερμική ενέργεια.

v) Η ενέργεια που προσφέρει εργάτης στο κιβώτιο είναι ίση με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων.

vi) Η μείωση της χημικής ενέργειας του εργάτη είναι ίση με το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.

Απάντηση:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξτε την σωστή πρόταση.


1) Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Η κίνησή του από 0-3s είναι ευθύγραμμη ομαλή.

β) Η επιτάχυνση του κινητού τη χρονική στιγμή t1=1s είναι μικρότερη από την επιτάχυνση τη στιγμή t2=2s.

γ) Στο χρονικό διάστημα 3s-6s το σώμα επιταχύνεται.

δ) Περισσότερο μετατοπίζεται το σώμα από 3s-6s παρά από 0-3s.

2) Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν ασκηθεί πάνω του μια οριζόντια δύναμη F , τότε το σώμα επιταχύνεται:

α) Πάντα.

β) Μόνο όταν το σώμα κινείται.

γ) Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος.

δ) Μόνο όταν η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από την αδράνεια του σώματος.

3) Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα επί ορισμένο χρονικό διάστημα t1, οπότε αποκτά ταχύτητα υ1 και διανύει κατακόρυφη απόσταση y1. Αν ο χρόνος πτώσης διπλασιαστεί (t2=2t1), τότε:

α) Η τελική ταχύτητα θα παραμείνει σταθερή.

β) Η επιτάχυνση θα παραμείνει σταθερή.

γ) Η επιτάχυνση θα διπλασιαστεί.

δ) Η απόσταση που θα διανύσει θα διπλασιαστεί.

4) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Τότε η συνισταμένη δύναμη που δέχεται:

α) Είναι μηδενική.

β) Είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος.

γ) Είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση.

δ) Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.

5) Για να μπορέσουμε να κινήσουμε ένα ποτήρι βάρους 3Ν το οποίο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, απαιτείται να του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη με μέτρο τουλάχιστον 1Ν.

α) Η στατική τριβή μεταξύ ποτηριού και τραπεζιού είναι πάντα 1Ν.

β) Αν του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη 2Ν, το σώμα θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

γ) Αν του ασκήσουμε οριζόντια δύναμη μέτρου 0,4Ν, τότε η στατική τριβή θα έχει μέτρο 0,4Ν.

δ) Η στατική τριβή είναι 2Ν.

Απάντηση:


Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Διαγράμματα στην ΕΟΜΚ.

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο πρώτο σχήμα, φαίνονται τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, που έχουν σταθερό μέτρο. Σημειώστε ποια από τα διαγράμματα α, β, γ, δ είναι σωστά και ποια λάθος.


Απάντηση:

Για περισσότερες Ασκήσεις Φυσικής Α΄Λυκείου, κάνετε κλικ ΕΔΩ.