Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Έργο μεταβλητής δύναμης και τριβής.

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί, στη θέση x=0, ενός οριζοντίου επιπέδου, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας μεταβλητής δύναμης F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θέση x, όπως στο διάγραμμα. Δίνεται g=10m/s2.

i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α)  Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
β)  Κατά τη μετακίνηση του σώματος το έργο της δύναμης F αυξάνεται.
γ)  Το έργο της  δύναμης υπολογίζεται από τη σχέση WF=F∙x∙συν0°.
δ)  Το έργο της τριβής υπολογίζεται από τη σχέση WΤ= Τ∙x∙συν180°.
ε)   Η ταχύτητα του σώματος συνεχώς αυξάνεται.
στ)  Η ταχύτητα του σώματος συνεχώς μειώνεται.
ζ)  Το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα στη θέση όπου F=Τ.
ii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης μέχρι τη θέση x=10m.
iii) Ποια η ταχύτητα του σώματος στη θέση x=10m;
iv) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου