Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Η κίνηση σε δύο οριζόντια επίπεδα.


Ένα σώμα μάζας m=0,4kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α, απέχοντας 4m από ένα δεύτερο οριζόντιο επίπεδο Β, με το οποίο το σώμα εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. Σε μια στιγμή, έστω t0=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και να περάσει στο Β επίπεδο τη στιγμή t1=2s, στο οποίο συνεχίζει την κίνησή του, με την επίδραση πάντα της δύναμης F. Να υπολογιστούν:
i)  Η επιτάχυνση του σώματος στο επίπεδο Α, καθώς και η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που φτάνει στο Β επίπεδο.
ii) Το έργο της δύναμης F στη διάρκεια της κίνησης στο Α επίπεδο.
iii) Το μέτρο της τριβής που ασκείται στο σώμα τις χρονικές στιγμές:
α) t2=3s    και      β) t3=8s.
iv) Η ισχύς της δύναμης F και της τριβής τη στιγμή t2.
v)  Το έργο της τριβής μέχρι τη στιγμή t3. Πώς συνδέεται το έργο αυτό με το αντίστοιχο έργο της δύναμης F;
Δίνεται g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου