Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Ποιος ο ρόλος της στατικής τριβής…

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας m1=3kg, πάνω στο οποίο ηρεμεί ένα δεύτερο σώμα Γ, μάζας m2=2kg, όπως στο σχήμα. 

Για t=0 ασκείται στο κάτω σώμα Α μια οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=15Ν. Δίνονται οι συντελεστές τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων μs=μ=0,4 και g=10m/s2.
1)   α) Να κάνετε δύο διαφορετικά σχήματα για να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε   κάθε σώμα ξεχωριστά.
β)  Ποια ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουμε;
2)    Να εφαρμόστε τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για κάθε ένα από τα σώματα.
Υποθέστε ότι τα δύο σώματα κινούνται μαζί.

i)   Ποια είναι η κοινή τους επιτάχυνση;
ii)  Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώμα Α.
iii) Η τριβή αυτή είναι:     
α) στατική                       β) τριβή ολίσθησης.
4)    Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης F. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μέτρου της F, για την οποία δεν παρατηρείται ολίσθηση μεταξύ των δύο σωμάτων;
5)    Αν F= 23Ν να βρείτε την επιτάχυνση κάθε σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου