Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Δύο μικρά σώματα (1) και (2) με μάζες m1=m και m2=2m αντίστοιχα κινούνται στην ίδια ευθεία πάνω σε οριζόντιο επίπεδο Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου για τα δύο σώματα
α) Τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο σωμάτων ικανοποιούν την σχέση:
i) α12 ii) α1=2α2 iii) α2=2α1
β) Στην χρονική διάρκεια από 0 έως t1 τα διαστήματα που διάνυσαν τα σώματα (1) και (2) ικανοποιούν την σχέση:
i) s1=2s2 ii) s2=4s1 iii) s1=4s2
γ) Αν την χρονική στιγμή t1 τα δύο σώματα συναντώνται, τότε τη χρονική στιγμή t=0 η απόστασή τους ισούται:
i) 3u1.t1 ii) 2,5u1.t1 iii) 1,5u1.t1
δ) Εάν ΣF1 και ΣF2 τα μέτρα των συνισταμένων δυνάμεων που επιδρούν σε κάθε σώμα ισχύει ότι:
i) ΣF1F2 ii) ΣF1=2ΣF2 iii) ΣF2=2ΣF1
ε) Για ποιο από τα δύο σώματα το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι αρνητικό;
στ) Για τα έργα των συνισταμένων δυνάμεων που επιδρούν σε κάθε σώμα από 0 έως t1 ισχύει ότι:
i) WΣF1=-2WΣ2 ii) WΣF1=-4WΣ2 iii) WΣF2=-4WΣF1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου